CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

Termin rozpoczęcia kursu:

15.06.2024- r. godz. 8:00, 

najbliższy termin egzaminu w Krakowie: 13.07.2024r.

Kogo dotyczy?

Dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu drogowego osób lub rzeczy o charakterze zarobkowym. Dokument ten jest konieczny w celu uzyskania niezbędnych w tym celu licencji. Nie jest wymagane posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych dla pojazdów:

 • przeznaczonych do niezarobkowego przewozu maksymalnie 9 osób (z kierowcą),

 • o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym transporcie drogowym osób,

 • wykonujących usługi przewozowe w zakresie powszechnych usług pocztowych lub odpadów komunalnych

 Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1352)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U.UE.L.2009.300.51)

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 roku poz. 916)

Zarządzenie Nr 26 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego warunki i tryb przeprowadzania egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz. Urz. MTBiGM z 2013 r. poz. 50)

Wymagania:

Wykazanie się wiedzą niezbędną do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdzone zdanym egzaminem przez komisją egzaminacyjną.

Egzamin - pierwsze podejście

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu (=> pobierz)
 • kopię potwierdzenia wpłaty za egzamin i certyfikat (800 zł)

 

Egzamin poprawkowy

Wymagane dokumenty:

 • podanie o egzamin poprawkowy (=> pobierz)
 • kopię potwierdzenia wpłaty za egzamin (500 zł)

 

Zwolnienie z egzaminu na podstawie art. 38a ust.1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu (=> pobierz)
 • kopię potwierdzenia wpłaty za certyfikat (300 zł)
 • wypełnioną deklarację o zakresie zagadnień objętych programem studiów (=> pobierz)

oraz:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych przez Kandydata wraz z suplementem do dyplomu lub innym dokumentem potwierdzającym program tych studiów, wystawionym zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dniu jego wystawienia,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych przez Kandydata
 • lub kopie tych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z artykułem 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579, 2138 oraz z 2017 r. poz. 935)

 

Zwolnienie z części testu pisemnego w zakresie dziedzin objętych programem studiów na podstawie art. 38a ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu (=> pobierz)
 • kopię potwierdzenia wpłaty za certyfikat (300 zł) oraz za egzamin (kwotę 500 zł należy pomniejszyć o 50 zł za każdy uznany moduł, z którego zdający jest zwolniony)
 • wypełnioną deklarację o zakresie zagadnień objętych programem studiów (=> pobierz)

oraz:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych przez Kandydata wraz z suplementem do dyplomu lub innym dokumentem potwierdzającym program tych studiów, wystawionym zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dniu jego wystawienia,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych przez Kandydata
 • lub kopie tych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z artykułem 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz.23, 868, 996, 1579, 2138 oraz z 2017 r. poz. 935).

 

UWAGA: Kandydat nie jest zwolniony z pisemnego rozwiązywania zadania egzaminacyjnego.

 

Aby przystąpić do egzaminu w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym należy złożyć do Instytutu Transportu Samochodowego ww. dokumenty wraz z opłatą.

Opłatę za egzamin należy uiścić na konto:

Nr konta: 86 1240 6074 1111 0000 4992 2947
Instytut Transportu Samochodowego
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa

 

Cel szkolenia

Przygotowanie do egzaminów kwalifikacyjnych przeprowadzonych przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie.

Program szkolenia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba przystępująca do egzaminu powinna wykazać się wiedzą z niżej wyszczególnionych grup tematycznych określonych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009, a w szczególności:

 1. PRAWO CYWILNE w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób:

  1. Poznanie rodzajów umów zawieranych najczęściej w transporcie drogowym oraz wynikające z nich prawa i obowiązki;

  2. Umiejętność negocjacji prawnie wiążących umów transportowych, zwłaszcza w odniesieniu do warunków przewozu;

PRAWO CYWILNE w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy:

 1. Rozpatrywanie jak zrywać roszczenia zleceniodawcy dotyczące odszkodowań z tytułu poniesionych strat lub uszkodzenia rzeczy podczas transportu lub z tytułu opóźnienia w dostawie oraz rozumieć, w jaki sposób takie roszczenie wpływa na jego odpowiedzialność umowną;

 2. znać uregulowania i obowiązki wynikające z Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR);

PRAWO CYWILNE w odniesieniu do transportu drogowego osób:

być w stanie rozpatrywać roszczenia zleceniodawcy dotyczące odszkodowań z tytułu obrażeń poniesionych przez pasażerów lub z tytułu uszkodzenia bagażu spowodowanych wypadkiem podczas transportu lub też dotyczących odszkodowań z tytułu opóźnień oraz rozumieć, w jaki sposób takie roszczenie wpływa na jego odpowiedzialność umowną.

 

 1. PRAWO HANDLOWE w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób:

  1. znać warunki i formalności dotyczące prowadzenia działalności na rynku, znać ogólne obowiązki spoczywające na przewoźnikach (rejestracja, prowadzenie rachunkowości itd.) oraz konsekwencje upadłości przedsiębiorstwa;

  2. posiadać odpowiednią wiedzę o różnych formach spółek handlowych oraz o zasadach ich zakładania i funkcjonowania.

 

 1. PRAWO SOCJALNE w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób:

  1. rolę i funkcje różnych instytucji społecznych związanych z transportem drogowym (związki zawodowe, rady pracownicze, przedstawiciele pracowników, inspektorzy pracy itd.);

  2. obowiązki pracodawców w zakresie ubezpieczenia społecznego pracowników;

  3. przepisy regulujące umowy o pracę dla różnych kategorii pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach transportu drogowego (formy umów, obowiązki stron, warunki i czas pracy, płatne urlopy, wynagrodzenie, naruszenie umowy itd.);

  4. przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, czasu odpoczynku i czasu pracy, w szczególności przepisy rozporządzenia (EWG) nr 3821/85, rozporządzenia (WE) nr561/2006, dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy 2006/22/WE oraz praktyczne środki dotyczące stosowania tych przepisów; oraz

  5. przepisy stosowane w dziedzinie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców, w szczególności przepisy dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

 

 1. PRAWO PODATKOWE w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób:

  1. podatku od wartości dodanej (VAT) od usług transportowych;

  2. podatku od pojazdów silnikowych;

  3. podatku od niektórych pojazdów użytkowanych w drogowym transporcie rzeczy, opłat drogowych i opłat za korzystanie z infrastruktury;

  4. podatku dochodowego.

 

 1. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób:

  1. znać przepisy i praktyki związane z posługiwaniem się czekami, wekslami, wekslami własnymi, kartami kredytowymi oraz innymi środkami płatniczymi i sposobami płatności;

  2. znać różne formy udzielanych kredytów (kredyt bankowy, akredytywa dokumentowa, depozyt gwarancyjny, kredyt hipoteczny, leasing, najem, faktoring itd.) oraz wynikające z nich opłaty i obowiązki;

  3. wiedzieć, czym jest bilans, jak się go sporządza i jak odczytuje;

  4. być w stanie odczytać i zinterpretować rachunek zysków i strat;

  5. być w stanie ocenić rentowność przedsiębiorstwa i jego sytuację finansową, w szczególności na podstawie wskaźników finansowych;

  6. być w stanie opracować budżet;

  7. znać składniki kosztowe przedsiębiorstwa (koszty stałe, koszty zmienne, kapitał obrotowy, amortyzacja itd.) oraz być w stanie wyliczyć koszt przypadający na pojazd, na kilometr, na przejazd lub na tonę;

  8. być w stanie sporządzić schemat organizacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie oraz zaplanować wykonywanie pracy itd.;

  9. znać zasady marketingu, reklamy i public relations, w tym promocji sprzedaży usług transportowych oraz sporządzania akt klientów itd.;

  10. znać różne formy ubezpieczeń dotyczących transportu drogowego (odpowiedzialność cywilna, ubezpieczenia wypadkowe/na życie, ubezpieczenia inne niż na życie i ubezpieczenia bagażu) oraz gwarancje i wynikające z nich obowiązki;

  11. znać oprogramowanie do elektronicznego przesyłania danych w transporcie drogowym;

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy

 1. być w stanie stosować przepisy dotyczące fakturowania usług w zakresie drogowego transportu rzeczy oraz znać międzynarodowe reguły handlowe (Incoterms) oraz ich zastosowanie;

 2. znać różne kategorie pomocniczej działalności transportowej, ich rolę, funkcje oraz - w odpowiednich przypadkach - ich status;

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA w odniesieniu do transportu drogowego osób

 1. umieć stosować przepisy dotyczące opłat za przejazd i cenników w publicznym i prywatnym transporcie osób;

 2. umieć stosować przepisy dotyczące fakturowania usług w zakresie drogowego transportu osób.

 

 1. DOSTĘP DO RYNKU w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób:

  1. związane z zawodem przepisy regulujące zarobkowy transport drogowy, najem pojazdów przemysłowych i podwykonawstwo, w szczególności przepisy regulujące formalną organizację zawodu, dostęp do zawodu, zezwolenia na wykonywanie przewozów drogowych na terytorium i poza terytorium Wspólnoty, przeprowadzanie inspekcji oraz sankcje;

  2. przepisy dotyczące zakładania przedsiębiorstwa transportu drogowego;

  3. dokumentację wymaganą do świadczenia usług transportu drogowego oraz być w stanie wprowadzać procedury kontrolne w celu zapewnienia, aby zatwierdzone dokumenty związane z każdą operacją transportową, w szczególności te, które dotyczą pojazdu, kierowcy, rzeczy i bagażu, znajdowały się zarówno w pojeździe, jak i w lokalu przedsiębiorstwa;

DOSTĘP DO RYNKU w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy:

 1. przepisy dotyczące organizacji rynku usług drogowego transportu rzeczy, przeładunku i logistyki;

 2. formalności graniczne, rolę i zakres dokumentów T i karnetów TIR oraz obowiązki i odpowiedzialność, jakie wynikają z posługiwania się nimi;

DOSTĘP DO RYNKU w odniesieniu do transportu drogowego osób:

 1. przepisy dotyczące organizacji rynku drogowego transportu osób;

 2. przepisy dotyczące rozpoczęcia świadczenia usług drogowego transportu osób oraz być w stanie sporządzać plany transportowe.

 

 1. NORMY TECHNICZNE I TECHNICZNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób:

  1. znać przepisy dotyczące masy i wymiarów pojazdów w państwach członkowskich oraz procedury dotyczące wyjątków, stosowane w przypadku niestandardowych ładunków;

  2. być w stanie dokonywać doboru pojazdów i ich elementów (podwozia, silnika, układu transmisyjnego, systemu hamulcowego itd.) zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa;

  3. znać formalności związane z homologacją typu, rejestracją oraz przeglądem technicznym tych pojazdów;

  4. wiedzieć, jakie działania należy podjąć, aby ograniczyć hałas i zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza powstające w wyniku emisji spalin;

  5. być w stanie sporządzać okresowe plany utrzymania pojazdów i ich wyposażenia.

NORMY TECHNICZNE I TECHNICZNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy:

 1. znać różne typy urządzeń do transportu i rozładunku (skrzynie ładunkowe, kontenery, palety itd.) oraz być w stanie wprowadzać procedury i wydawać polecenia dotyczące załadunku i rozładunku rzeczy (rozmieszczania ładunku, układania w stosy, sztauowania, blokowania i klinowania itd.);

 2. znać różnorodne techniki transportu kombinowanego piggy-back oraz techniki przeładunku poziomego;

 3. być w stanie realizować procedury w celu spełnienia przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych i odpadów, w szczególności tych, które wynikają z dyrektywy 2008/68/WE i rozporządzenia (WE) nr 1013/2006

 4. być w stanie realizować procedury w celu spełnienia wymogów przewidzianych w przepisach dotyczących przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych, w szczególności wymogów wynikających z umowy o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP);

 5. być w stanie realizować procedury w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów o transporcie żywych zwierząt.

  

 1. BEZPIECZEŃSTWO DROGOWE w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób:

  1. wiedzieć, jakie kwalifikacje są wymagane od kierowców (prawo jazdy, zaświadczenia zdrowotne, zaświadczenia o sprawności itd.);

  2. być w stanie podjąć konieczne działania, aby zagwarantować, że kierowcy przestrzegają przepisów ruchu drogowego, zakazów i ograniczeń obowiązujących na terenie różnych państw członkowskich (ograniczeń prędkości, pierwszeństwa, ograniczeń postojowych, używania świateł, znaków drogowych itd.);

  3. być w stanie sporządzać instrukcje dla kierowców w celu kontrolowania przestrzegania przez nich wymogów bezpieczeństwa w zakresie stanu technicznego pojazdów, ich wyposażenia i ładunku, oraz w zakresie środków zapobiegawczych;

  4. być w stanie ustanawiać procedury stosowane w razie wypadku i wdrażać odpowiednie procedury w celu zapobiegania powtarzaniu się wypadków lub poważnych wykroczeń drogowych;

  5. być w stanie realizować procedury dotyczące bezpiecznego mocowania towarów i znać odpowiednie techniki.

 

BEZPIECZEŃSTWO DROGOWE ​w odniesieniu do transportu drogowego osób:

posiadać podstawową wiedzę z zakresu układu sieci drogowej w państwach członkowskich.

 

 1. CZAS PRACY KIEROWCÓW I TACHOGRAFY w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób:

  1. posiadać wiedzę na temat norm dotyczących czasu pracy, czasu prowadzenia pojazdu, przerw w prowadzeniu i odpoczynku;

  2. wiedzieć na temat pracy kierowców w godzinach nadliczbowych oraz kierowców niepozostających w stosunku pracy;

  3. znać budowę i zasadę obsługi tachografów analogowych i cyfrowych, obowiązki pracodawcy w zakresie eksploatacji tachografów oraz kontroli tachografów na drodze.

 

Czas trwania kursu  - prosimy o indywidualny kontakt z biurem

Cena kursu (za przewóz rzeczy lub osób) - 1200 zł

Cena kursu (za przewóz rzeczy i osób) - 1500 zł

Kurs obejmuje:

 1. zajęcia teoretyczne prowadzone zgodnie z programem nauczania oraz rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych (dotyczących czasu pracy kierowców oraz części ekonomicznej)
 2. profesjonalną kadrę dydaktyczną
 3. materiały szkoleniowe

 

Egzamin – wszystko co powinno się wiedzieć

Informacje dotyczące:

 1. certyfikacji przewoźników drogowych,
 2. planów egzaminów,
 3. regulaminu przeprowadzenia egzaminu,
 4. wymaganych dokumentów,
 5. podstaw prawnych certyfikacji,
 6. zakresu wiedzy wraz z przykładowymi testami

umieszczone są na stronie internetowej Instytutu Transportu Samochodowego - https://www.its.waw.pl/9859,pl,Plan-egzaminow.html

Termin rozpoczęcia kursu:

15.06.2024- r. godz. 8:00, 

najbliższy termin egzaminu w Krakowie: 13.07.2024r.

SIEDZIBA OSK CODEX

adres:
Al. Jana Pawła II - os. II Pułku Lotniczego 47a Kraków

dojazd:
tramwajami: 4, 5, 10, 15, 79
autobusami: 129, 142, 178, 202, 212, 222, 232

 

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek - piątek:
od 10.00 do 18.00

sobota:
od 9.00 do 13.00

 

NUMER KONTA OSK

ING BANK Śląski:

10 1050 1445 1000 0092 2751 5096

W przypadku chęci otrzymania faktury, w danych do przelewu proszę wpisać nr NIP

 

Poniżej konto tylko do wpłat za kurs kat AM, A1, A2, A 

ING BANK Śląski:

93 1050 1445 1000 0097 3147 2834

W przypadku chęci otrzymania faktury, w danych do przelewu proszę wpisać nr NIP

KLAUZULA INFORMACYJNA, POLITYKA PRYWATNOŚCI