Pokaż wszystkie odpowiedzi Ukryj wszystkie odpowiedzi

1 Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

 • a ) zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
 • b ) ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • c ) oznaczenia CE zamieszczonego na urządzeniu
 • d ) deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę
odpowiedź

2 Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

 • a ) wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności
 • b ) przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB
 • c ) zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków
 • d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

3 Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

 • a ) są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • b ) określa konserwator urządzenia
 • c ) określa w protokole inspektor wykonujący badanie
 • d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

4 Dozorem technicznym nazywamy:

 • a ) określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach
 • b ) instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń
 • c ) Urząd Dozoru Technicznego
 • d ) UDT,WDT,TDT
odpowiedź

5 Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

 • a ) Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego
 • b ) Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje
 • c ) Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego
 • d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

6 Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

 • a ) modernizacja urządzenia technicznego
 • b ) naprawa urządzenia technicznego
 • c ) usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego
 • d ) wytworzenie nowego urządzenia
odpowiedź

7 Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:

 • a ) naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • b ) eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 • c ) konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 • d ) w niewielkim zakresie kompetentny operator
odpowiedź

8 Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

 • a ) całkowita, częściowa, ograniczona
 • b ) pełna, ograniczona, uproszczona
 • c ) pełna, cykliczna, sporadyczna
 • d ) UDT,WDT,TDT
odpowiedź

9 Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:

 • a ) konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym
 • b ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • c ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • d ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego
odpowiedź

10 Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

 • a ) urządzenie posiada ważną decyzję zezwalającą na eksploatację jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
 • b ) posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii
 • c ) urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
 • d ) wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie
odpowiedź

11 Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

 • a ) urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia
 • b ) przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe
 • c ) urządzenie posiada ważną decyzję zezwalającą na eksploatację
 • d ) wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie
odpowiedź

12 W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:

 • a ) otrzymuje pisemne upomnienie
 • b ) otrzymuje zalecenia pokontrolne
 • c ) podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
 • d ) odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

13 W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:

 • a ) wydaje decyzję wstrzymującą eksploatację urządzenia technicznego
 • b ) wystawia mandat karny
 • c ) pisemnie poucza eksploatującego
 • d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

14 W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:

 • a ) niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu
 • b ) powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia
 • c ) niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji
 • d ) zgłasza urządzenie do wykonania naprawy
odpowiedź

15 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:

 • a ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • b ) eksploatującego urządzenie techniczne
 • c ) inspektora bhp
 • d ) Państwową Inspekcję Pracy
odpowiedź

16 Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

 • a ) żurawie o udźwigu do 3,2 t
 • b ) wciągniki i wciągarki oraz suwnice
 • c ) wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome
 • d ) zawiesia transportowe
odpowiedź

17 Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:

 • a ) przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 • b ) układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych
 • c ) wyciągi towarowe i wyciągi statków
 • d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

18 Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:

 • a ) każda usterka UTB
 • b ) nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji
 • c ) nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych parametrach
 • d ) nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie
odpowiedź

19 Nieszczęśliwy wypadek to:

 • a ) nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć
 • b ) nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę w pracy
 • c ) nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji
 • d ) każda usterka UTB spowodowana przyczyną losową
odpowiedź

20 Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:

 • a ) uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
 • b ) uzgodnienia z przełożonym
 • c ) uzgodnienia ze służbą BHP
 • d ) jest możliwe przy zachowaniu szczególnej ostrożności i pod nadzorem inspektora
odpowiedź

21 Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

 • a ) eksploatujący urządzenie techniczne
 • b ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • c ) Państwowa Inspekcja Pracy
 • d ) inspektor UDT
odpowiedź

22 Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:

 • a ) osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji
 • b ) pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji)
 • c ) zakładowe służby utrzymania ruchu
 • d ) odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

23 Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

 • a ) inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia
 • b ) uprawniony operator
 • c ) wyznaczony pracownik eksploatującego
 • d ) konserwator urządzenia technicznego
odpowiedź

24 Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:

 • a ) w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
 • b ) przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje
 • c ) po naprawie urządzenia technicznego
 • d ) po każdej zmianie eksploatującego
odpowiedź

25 Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

 • a ) ograniczonym
 • b ) pełnym
 • c ) uproszczonym
 • d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

26 Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:

 • a ) wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
 • b ) przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora
 • c ) przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy
 • d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

27 Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:

 • a ) mieć ukończone 18 lat
 • b ) posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe
 • c ) posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy
 • d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

28 Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy:

 • a ) jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni
 • b ) stwierdzi, że dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie
 • c ) urządzenie jest niesprawne
 • d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

29 Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:

 • 29 Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:
 • a ) w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • b ) w ustawie o dozorze technicznym
 • c ) w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
 • d ) odpowiedź a i c jest prawidłowa
odpowiedź

30 Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:

 • a ) w ustawie o dozorze technicznym
 • b ) w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
 • c ) w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia
 • d ) w dzienniku konserwacji
odpowiedź

31 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

 • a ) przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia
 • b ) przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia
 • c ) wykonywanie napraw urządzenia
 • d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

32 Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:

 • a ) aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania
 • b ) aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji
 • c ) ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • d ) pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego
odpowiedź

33 Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:

 • a ) instrukcję eksploatacji urządzenia
 • b ) decyzję i protokół z wykonanych czynności
 • c ) deklarację zgodności CE
 • d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

34 Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje:

 • a ) operator w ramach posiadanych umiejętności
 • b ) konserwator
 • c ) zakład uprawniony
 • d ) eksploatujący
odpowiedź

35 Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:

 • a ) obsługujący urządzenie
 • b ) producent urządzenia
 • c ) zakładowy inspektor BHP
 • d ) inspektor UDT
odpowiedź

36 Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:

 • a ) instrukcji eksploatacji urządzenia
 • b ) ustawie o dozorze technicznym
 • c ) dzienniku konserwacji
 • d ) protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT
odpowiedź

37 W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:

 • a ) sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny
 • b ) wykonuje próby statyczną i dynamiczną
 • c ) wykonuje próby ruchowe urządzenia
 • d ) odpowiedź a i c jest prawidłowa
odpowiedź

38 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

 • a ) firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego
 • b ) inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu
 • c ) pracodawca na podstawie zdanego egzaminu
 • d ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego
odpowiedź

39 Przeciążanie UTB w trakcie pracy:

 • a ) jest zabronione
 • b ) jest dopuszczalne
 • c ) jest dopuszczalne ale tylko do 125% udźwigu nominalnego
 • d ) jest dopuszczalne ale tylko do 110% udźwigu nominalnego
odpowiedź

40 Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

 • a ) po każdym usunięciu usterki przez konserwatora
 • b ) po wymianie cięgien nośnych
 • c ) raz na rok
 • d ) po wypadku na urządzeniu
odpowiedź

41 Obowiązki obsługującego określone są:

 • a ) w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • b ) w dzienniku konserwacji
 • c ) w ustawie o dozorze technicznym
 • d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

42 Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

 • a ) konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne
 • b ) inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • c ) pracownika serwisu producenta
 • d ) operatora
odpowiedź

43 Jednostką dozoru technicznego jest:

 • a ) Urząd Dozoru Technicznego
 • b ) Wojskowy Dozór techniczny
 • c ) Transportowy dozór Techniczny
 • d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

44 Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

 • a ) Rzeczypospolitej Polskiej
 • b ) Unii Europejskiej
 • c ) nie mają określonego obszaru ważności
 • d ) krajów strefy Schengen
odpowiedź

45 Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:

 • a ) instrukcji eksploatacji producenta
 • b ) przepisów BHP
 • c ) przepisów wewnątrzzakładowych
 • d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

46 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

 • a ) dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki
 • b ) wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome
 • c ) dźwignice linotorowe, przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 • d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

47 Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

 • a ) informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB
 • b ) podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB
 • c ) terminów badań technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną
 • d ) informacji o sposobie obsługi urządzenia
odpowiedź

48 Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

 • a ) zbiór protokołów z badań wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną
 • b ) dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne
 • c ) treść aktualnych aktów prawnych
 • d ) wykaz uprawnionych operatorów
odpowiedź

49 Decyzja wydana przez UDT:

 • a ) nie podlega odwołaniu
 • b ) może zostać zmieniona przez inspektora PIP
 • c ) podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego
 • d ) każda odpowiedź jest niepoprawna
odpowiedź

50 Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:

 • a ) złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
 • b ) ukończyła 18 lat
 • c ) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych
 • d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

51 Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

 • a ) przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora
 • b ) oznakowuje urządzenie naklejką, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia
 • c ) informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, że wyraża zgodę na eksploatację urządzenia
 • d ) sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzję administracyjną zezwalającą na eksploatację
odpowiedź

52 Zaświadczenia kwalifikacyjne:

 • a ) są ważne bezterminowo
 • b ) są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie
 • c ) są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji
 • d ) są ważne przez okres 15 lat
odpowiedź

53 Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:

 • a ) podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
 • b ) podlega ukaraniu mandatem karnym
 • c ) nie podlega karze
 • d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

54 Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:

 • a ) podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
 • b ) nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku
 • c ) podlega wyłącznie karze grzywny
 • d ) podlega karze więzienia
odpowiedź

55 Instrukcja eksploatacji to:

 • a ) zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta
 • b ) zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego
 • c ) instrukcja, którą musi stworzyć użytkownik urządzenia
 • d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

56 Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

 • a ) jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela
 • b ) jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia mają napęd ręczny
 • c ) jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych
 • d ) od osób po 60 roku życia
odpowiedź

57 Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:

 • a ) tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia
 • b ) wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
 • c ) inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy
 • d ) wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t
odpowiedź

58 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

 • a ) odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalająca na eksploatację tego urządzenia
 • b ) zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatację urządzenia
 • c ) stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
 • d ) odpowiedź a i c jest prawidłowa
odpowiedź

59 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:

 • a ) ważne na terenie Unii Europejskiej
 • b ) ważne z dowodem tożsamości
 • c ) bezterminowe
 • d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

60 Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:

 • a ) udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku
 • b ) zabezpieczyć miejsce zdarzenia
 • c ) powiadomić przełożonego
 • d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

61 Obsługującemu nie wolno:

 • a ) podnosić ładunków, których masy nie potrafi określić
 • b ) kontrolować stanu technicznego urządzenia
 • c ) stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
 • d ) dokonywać oględzin zewnętrznych urządzenia
odpowiedź

62 Formami dozoru technicznego są:

 • a ) dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony
 • b ) badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne
 • c ) UDT,TDT,WDT
 • d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

63 Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków:

 • a ) jest dopuszczalne, po zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
 • b ) jest zabronione
 • c ) jest dopuszczalne, po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego szczegółowych warunków eksploatacji
 • d ) jest dopuszczalne jednorazowo na pisemne polecenie przełożonego
odpowiedź

64 Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB:

 • a ) jest dopuszczalne, pod warunkiem opracowania przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji, opisujących czynności organizacyjno-techniczne minimalizujące ryzyko
 • b ) jest zawsze dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza sumy udźwigów wykorzystywanych urządzeń
 • c ) jest dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza połowy udźwigu każdego z wykorzystanych urządzeń
 • d ) nie jest nigdy dopuszczalna
odpowiedź

65 Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest:

 • a ) zawsze niedozwolone
 • b ) dozwolone dla osób kontrolującej spód ładunku;
 • c ) dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 5
 • d ) dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 7
odpowiedź

66 Przenoszenia ładunków nad osobami jest:

 • a ) dozwolone pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia od osoby kierującej transportem
 • b ) dozwolone, po zapewnieniu współczynników bezpieczeństwa dla cięgien i urządzeń chwytnych większych niż 10
 • c ) dozwolone pod warunkiem powiadomienia osób i wyposażeniu ich w środki ochrony indywidualnej
 • d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

67 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

 • a ) właściciel urządzenia
 • b ) UDT,TDT,WDT
 • c ) PIP
 • d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

68 Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:

 • a ) w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej
 • b ) bezpośrednio po egzaminie
 • c ) w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej
 • d ) listem poleconym lub pocztą elektroniczną po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu
odpowiedź

69 Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:

 • a ) tylko w formie papierowej
 • b ) w formie elektronicznej lub papierowej
 • c ) tylko w formie elektronicznej
 • d ) przez obsługującego
odpowiedź

70 Instrukcja stanowiskowa:

 • a ) jest zawsze dostarczana wraz z instrukcją obsługi przez producenta urządzenia
 • b ) stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy
 • c ) jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy
 • d ) nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych
odpowiedź

71 Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:

 • a ) może obsługiwać UTB o ile kontynuuje pracę u tego samego pracodawcy
 • b ) może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
 • c ) może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego
 • d ) składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego
odpowiedź

72 Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje:

 • a ) na pisemny wniosek obsługującego
 • b ) automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia
 • c ) na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego
 • d ) po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym
odpowiedź

73 Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:

 • a ) maksymalną wysokością podnoszonego ładunku
 • b ) maksymalną objętością podnoszonego ładunku
 • c ) maksymalną masą podnoszonego ładunku
 • d ) iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku
odpowiedź

74 Masa netto 1000 l wody wynosi ok:

 • a ) 800 kg
 • b ) 900 kg
 • c ) 1000 kg
 • d ) 1100 kg
odpowiedź

75 Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi:

 • a ) 800 kg
 • b ) 1000 kg
 • c ) 1100 kg
 • d ) 900 kg
odpowiedź

76 Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi:

 • a ) 800 kg
 • b ) 1000 kg
 • c ) 1100 kg
 • d ) 1200 kg
odpowiedź

77 Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie:

 • a ) zawieszki zbiorczej znajdującej się na transportowanym ładunku
 • b ) przeliczając uwzględniając ciężar właściwy i objętość
 • c ) dokumentacji przewozowej i magazynowej
 • d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

78 Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:

 • a ) w instrukcji eksploatacji
 • b ) na tabliczce znamionowej
 • c ) na urządzeniu technicznym
 • d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

79 Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:

 • a ) kg
 • b ) Pa
 • c ) mth
 • d ) mm
odpowiedź

80 Które z elementów nie wchodzą w skład układu hydraulicznego wózka jezdniowego podnośnikowego?

 • a ) pompa, zamek hydrauliczny, filtr oleju
 • b ) rozrusznik, potencjometr, silnik elektryczny
 • c ) manometr, zawór zwrotny, odpowietrznik
 • d ) wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
odpowiedź

81 Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed:

 • a ) nadmiernym wzrostem ciśnienia w układzie hydraulicznym
 • b ) skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego
 • c ) nieautoryzowanym uruchomieniem urządzenia
 • d ) dzieleniem strumienia na poszczególne obwody układu hydraulicznego
odpowiedź

82 Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest:

 • a ) pompa tłoczkowa
 • b ) siłownik hydrauliczny
 • c ) rozdzielacz hydrauliczny
 • d ) zawór przelewowy
odpowiedź

83 Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest:

 • a ) silnik hydrauliczny
 • b ) pompa hydrauliczna
 • c ) kompresor
 • d ) sprężarka
odpowiedź

84 Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym wózków jezdniowych podnośnikowych ma za zadanie:

 • a ) utrzymanie stałego ciśnienia w układzie hydraulicznym
 • b ) utrzymanie siłownika w stałej pozycji
 • c ) zabezpieczenie układu podnoszenia przed opadaniem
 • d ) zasilanie układu hydraulicznego
odpowiedź

85 Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się:

 • a ) z ładunkiem nominalnym na wysokości ok 1/3 wysokości podnoszenia
 • b ) z włączonym silnikiem bez ładunku
 • c ) wychylając i przytrzymując dźwignię mechanizmu aż do momentu uzyskania przez układ skrajnego położenia
 • d ) odpowiedz b i c jest prawidłowa
odpowiedź

86 Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu:

 • a ) dławienia ciśnienia w poszczególnych obwodach
 • b ) zabezpieczenia układu przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
 • c ) skierowanie przepływu oleju hydraulicznego do poszczególnych obwodów
 • d ) wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
odpowiedź

87 Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest:

 • a ) siłownik mechanizmu podnoszenia
 • b ) silnik hydrauliczny
 • c ) siłownik mechanizmu przechyłu
 • d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

88 Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest:

 • a ) zamek hydrauliczny
 • b ) zawór dławiący
 • c ) rozdzielacz hydrauliczny
 • d ) zawór bezpieczeństwa
odpowiedź

89 Zawór zwrotno-dławiący montowany w układzie podnoszenia wózka jezdniowego podnośnikowego ma na celu:

 • a ) zmniejszenie ciśnienia oleju
 • b ) zabezpieczenie pompy hydraulicznej przed uszkodzeniem
 • c ) spowolnienie prędkości opuszczania podniesionego ładunku, podczas pęknięcia przewodu hydraulicznego
 • d ) zablokowanie opuszczania siłownika podczas pęknięcia przewodu hydraulicznego
odpowiedź

90 Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego:

 • a ) utrzymuje nurnik siłownika podnoszenia w stałym położeniu
 • b ) jest elementem ograniczającym udźwig
 • c ) zabezpiecza pompę hydrauliczną przed uszkodzeniem
 • d ) ogranicza prędkość opuszczania podniesionego ładunku, w przypadku pęknięcia węża hydraulicznego
odpowiedź

91 W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest:

 • a ) z powrotem do zbiornika oleju
 • b ) na zewnątrz wózka
 • c ) do innej sekcji rozdzielacza
 • d ) do siłownika
odpowiedź

92 Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa:

 • a ) wytwórca urządzenia
 • b ) konserwator
 • c ) operator
 • d ) inspektor UDT
odpowiedź

93 Akumulatory w elektrycznym wózku podnośnikowym:

 • a ) są źródłem zasilania układów
 • b ) zapewniają stateczność wózka
 • c ) decydują o prędkości ruchów roboczych
 • d ) odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

94 Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to:

 • a ) napięcie znamionowe [V]
 • b ) pojemność [Ah]
 • c ) masa własna [kg]
 • d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

95 Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest:

 • a ) zabezpieczony przed przypadkowym zadziałaniem
 • b ) umieszczony blisko operatora
 • c ) koloru czerwonego
 • d ) odpowiedź b i c jest prawidłowa
odpowiedź

96 Wyłącznik bezpieczeństwa STOP:

 • a ) wyłącza działanie mechanizmów jazdy
 • b ) wyłącza działanie mechanizmów podnoszenia
 • c ) uruchamia sygnalizację ostrzegawczą
 • d ) odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

97 Jakiego rodzaju ogumienie stosowane jest w wózkach jezdniowych podnośnikowych:

 • a ) pełne
 • b ) superelastyczne
 • c ) pneumatyczne
 • d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

98 Kto decyduje o rodzaju i wielkość opon zastosowanych w wózku:

 • a ) producent opon
 • b ) konserwator
 • c ) producent wózka
 • d ) inspektor UDT
odpowiedź

99 Graniczne zużycie opon superelastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to:

 • a ) minimalna wartość bieżnika 1,6 mm
 • b ) zmniejszenie grubości opony o 25% lub do wskaźnika wyznaczającego graniczne zużycie
 • c ) brak bieżnika
 • d ) minimalna wartość bieżnika 2 mm
odpowiedź

100 Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji:

 • a ) wszelkie przecięcia i rozwarstwienia gumy, uszkodzenia mechaniczne
 • b ) brak bieżnika
 • c ) zmniejszenie grubości opony poniżej wskaźnika wyznaczającego graniczne zużycie,
 • d ) odpowiedź a i c jest prawidłowa
odpowiedź

101 Święcąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o:

 • a ) niskim poziomie oleju
 • b ) podwyższonej temperaturze silnika
 • c ) zbyt niskim ciśnieniu oleju
 • d ) odpowiedź a i c jest prawidłowa
obrazek
odpowiedź

102 Oznaczenie przedstawione na rysunku znajduje się na dźwigni:

 • a ) mechanizmu podnoszenia
 • b ) mechanizmu przechyłu masztu
 • c ) mechanizmu przesuwu wideł
 • d ) mechanizmu przesuwu karetki
obrazek
odpowiedź

103 Widząc świecącą się kontrolkę operator:

 • a ) powinien sprawdzić, czy pasy są prawidłowo zapięte
 • b ) może kontynuować pracę
 • c ) może kontynuować pracę ze zmniejszoną prędkością jazdy
 • d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
obrazek
odpowiedź

104 Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje:

 • a ) ruch wideł w dół
 • b ) ruch wideł w górę
 • c ) przechył masztu "na siebie"
 • d ) przechył masztu "od siebie"
obrazek
odpowiedź

105 Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje:

 • a ) ruch wideł w dół
 • b ) ruch wideł w górę
 • c ) ruch mechanizmu przechyłu masztu
 • d ) ruch mechanizmu przesuwu karetki
obrazek
odpowiedź

106 Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora muszą być wyposażone w:

 • a ) hamulec zasadniczy
 • b ) hamulec postojowy
 • c ) mechanizm ryglujący koła jezdne
 • d ) odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

107 Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez:

 • a ) pedał hamulca nożnego
 • b ) zwolnienie nacisku na dźwignię sterującą jazdę wózka
 • c ) wychylenie dyszla prowadzącego w skrajne górne i dolne położenie
 • d ) odpowiedź b i c jest prawidłowa
odpowiedź

108 W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi:

 • a ) siłowniki układu podnoszenia
 • b ) łańcuchy nośne
 • c ) karetka
 • d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

109 Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora mogą być wyposażone w maszt typu:

 • a ) duplex
 • b ) triplex
 • c ) maszt z wolnym skokiem
 • d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

110 Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego czołowego?

 • a ) łącznik STOP
 • b ) kabina wózka, pas bezpieczeństwa
 • c ) podpory
 • d ) przeciwwaga
odpowiedź

111 Jakie elementy maja wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego?

 • a ) kabina wózka, pas bezpieczeństwa
 • b ) łącznik STOP
 • c ) stan zużycia opon
 • d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

112 Do zasilania wózków podnośnikowych spalinowych stosowane są butle gazowe:

 • a ) z kołnierzem
 • b ) koloru czerwonego
 • c ) wykorzystywane do zasilania kuchenek gazowych
 • d ) odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

113 W wózkach podnośnikowych łańcuch mechanizmu podnoszenia jest:

 • a ) cięgnem nośnym
 • b ) cięgnem przeciwślizgowym
 • c ) cięgnem napędowym
 • d ) żadnym z powyższych
odpowiedź

114 Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:

 • a ) lampkę kontrolną świec żarowych
 • b ) lampkę kontrolną ładowania
 • c ) lampkę kontrolną ciśnienia oleju hydraulicznego
 • d ) lampkę kontrolną oświetlenia
obrazek
odpowiedź

115 Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:

 • a ) lampkę sygnalizującą błędne podłączenie biegunów akumulatora (dotyczy tylko wózków akumulatorowych)
 • b ) lamkę sprawności akumulatora, która dotyczy tylko wózków akumulatorowych
 • c ) lampkę kontrolną ładowania akumulatora
 • d ) odpowiedź a i b jest prawidłowa
obrazek
odpowiedź

116 Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:

 • a ) wskazania ogranicznika udźwigu wózka
 • b ) lampkę kontrolną temperatury cieczy chłodzącej
 • c ) lampkę kontrolną poziomu paliwa
 • d ) lampkę kontrolna stopnia naładowania akumulatora
obrazek
odpowiedź

117 Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:

 • a ) lampkę kontrolną - włączenia hamulca postojowego
 • b ) lampkę kontrolną - awaria silnika
 • c ) lampkę kontrolną - przeciążenie
 • d ) lampkę kontrolną - nadmierna prędkość obrotowa silnika
obrazek
odpowiedź

118 Zapalona lub migająca lampka kontrolna:

 • a ) oznacza przekroczenie okresu serwisowego lub awarię urządzenia
 • b ) oznacza konieczność regulacji naciągu cięgien nośnych
 • c ) powinna być zapalona podczas pracy silnika
 • d ) wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
obrazek
odpowiedź

119 Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien:

 • a ) przestrzegać zapisów instrukcji eksploatacji wózka oraz instrukcji osprzętu wymiennego
 • b ) przestrzegać przepisów zakładowych
 • c ) stosować się do właściwego diagramu udźwigu
 • d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

120 Osprzęt wymienny może być zainstalowany do wózka przez:

 • a ) konserwatora wózków jezdniowych
 • b ) operatora wózków jezdniowych
 • c ) producenta osprzętu wymiennego
 • d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

121 Jaki wpływ na udźwig wózka ma zamontowany dodatkowy osprzęt wymienny:

 • a ) zwiększa udźwig wózka
 • b ) zmniejsza udźwig wózka
 • c ) nie ma wpływu
 • d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

122 Po montażu osprzętu wymiennego przewidzianego przez wytwórcę wózka:

 • a ) urządzenie należy zgłosić do badania w UDT
 • b ) urządzenie można eksploatować bez dodatkowych badań w UDT
 • c ) operator wykonuje próby z przeciążeniem
 • d ) operator dokonuje wpisu w dzienniku konserwacji
odpowiedź

123 Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje:

 • a ) uruchomienie mechanizmu podnoszenia
 • b ) uruchomienie mechanizmu przechyłu
 • c ) uruchomienie mechanizmu przesuwu bocznego
 • d ) wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
obrazek
odpowiedź

124 Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku gdy:

 • a ) wytwórca nie zabronił takiej pracy
 • b ) urządzenie jest wyposażone w stosowny diagram udźwigu
 • c ) montaż przedłużek został wykonany zgodnie z zaleceniami wytwórcy
 • d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

125 Zabezpieczenie elektryczne montowane na zakończeniu dyszla wózka jezdniowego prowadzonego to:

 • a ) łącznik STOP
 • b ) łącznik brzuszny
 • c ) kontakt zluzowania łańcucha nośnego
 • d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

126 Który z elementów wyposażenia zabezpiecza przed uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane?

 • a ) łącznik STOP
 • b ) stacyjka
 • c ) klawiatura kodów dostępu
 • d ) odpowiedź b i c jest prawidłowa
odpowiedź

127 Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza:

 • a ) maksymalny udźwig jednej widły wynoszący 1,5 t w odległości 500 mm od czoła widły
 • b ) maksymalny udźwig pary wideł wynoszący 1,5 t w odległości 500 mm od czoła wideł
 • c ) wymiary zewnętrzne widły nośnej
 • d ) symbol kontroli jakości
odpowiedź

128 Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi:

 • a ) 0,5 t
 • b ) 2,5 t
 • c ) 5,0 t
 • d ) 12,0 t
odpowiedź

129 Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się:

 • a ) „skokowym", przerywanym ruchem siłownika do góry
 • b ) brakiem realizacji wykonania zadanych ruchów mechanizmu podnoszenia
 • c ) głośną pracą pompy hydraulicznej
 • d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

130 Skokowy ruch mechanizmu podnoszenia do góry może być spowodowany:

 • a ) zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym
 • b ) nadmierną korozja łańcucha układu podnoszenia
 • c ) uszkodzoną rolka prowadzącą masztu
 • d ) uszkodzonym przewodem hydraulicznym zasilającym siłownik podnoszenia
odpowiedź

131 Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego może się objawiać:

 • a ) wyciekiem zewnętrznym
 • b ) niekontrolowanym opadaniem ładunku
 • c ) „skokowym", przerywanym ruchem siłownika do góry
 • d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa
odpowiedź

132 Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej:

 • a ) maleje
 • b ) wzrasta
 • c ) temperatura nie ma wpływu na gęstość oleju
 • d ) pozostaje bez zmian
odpowiedź

133 Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza:

 • a ) zawsze przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy
 • b ) zawsze 1 raz w miesiącu
 • c ) zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji eksploatacji
 • d ) zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z badań okresowych
odpowiedź

134 O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno przekroczyć:

 • a ) 5% w czasie 10 min
 • b ) 5° w czasie 10 min
 • c ) 10° w czasie 10 min
 • d ) brak ustalonych wytycznych
odpowiedź

135 O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu do 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć:

 • a ) 100 mm w ciągu pierwszych 10 min
 • b ) 50% długości siłownika w ciągu pierwszych 10 min
 • c ) 200 mm w ciągu pierwszych 10 min
 • d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

136 O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu powyżej 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć:

 • a ) 100 mm w ciągu pierwszych 10 min
 • b ) 50% długości siłownika w ciągu pierwszych 10 min
 • c ) 200 mm w ciągu pierwszych 10 min
 • d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

137 Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi:

 • a ) 50% obciążenia nominalnego
 • b ) 100% obciążenia nominalnego
 • c ) 110% obciążenia nominalnego
 • d ) 125% obciążenia nominalnego
odpowiedź

138 O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu masztu wynosi:

 • a ) 100 mm
 • b ) 500 mm
 • c ) 2500 mm
 • d ) próby nie wykonuje się
odpowiedź

139 Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać:

 • a ) z obciążeniem nominalnym
 • b ) z obciążeniem 50% nominalnego
 • c ) bez obciążenia
 • d ) z obciążeniem 125% nominalnego
odpowiedź

140 Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje:

 • a ) próbę szczelności wewnętrznej
 • b ) próbę zaworu przelewowego
 • c ) ocenę szczelności zewnętrznej
 • d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

141 Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać:

 • a ) sprawdzając zgodność realizowanych ruchów z oznaczeniami
 • b ) bez obciążenia
 • c ) wychylając dźwignie sterownicze we wszystkie przewidziane przez wytwórcę kierunki
 • d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

142 Zakres przeprowadzonych prób wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w hydrauliczny osprzęt dodatkowy obejmuje:

 • a ) całe wyposażenia hydrauliczne wózka wraz z osprzętem dodatkowym
 • b ) osprzęt nie stanowi wyposażenia wózka i nie podlega kontroli przez operatora
 • c ) próby sprawdzające poprawność działania wykonuje tylko konserwator
 • d ) próbę z obciążeniem 125%
odpowiedź

143 Akumulatory kwasowe można ładować:

 • a ) w każdym pomieszczeniu niezależnie od przeznaczenia
 • b ) tylko w pomieszczeniu klimatyzowanym
 • c ) w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym
 • d ) wyłącznie w pomieszczeniach ogrzewanych
odpowiedź

144 Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów wózka:

 • a ) nie musi posiadać wentylacji, ale musi być ogrzewane
 • b ) musi być ogrzewane i musi posiadać wentylację
 • c ) musi posiadać wentylację
 • d ) brak jednoznacznych wytycznych
odpowiedź

145 Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest:

 • a ) sprawdzenie stopnia naładowania akumulatora
 • b ) sprawdzenie poziomu elektrolitu
 • c ) sprawdzenie poprawności zamocowania akumulatora
 • d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

146 Osoba dokonująca wymiany rozładowanych akumulatorów powinna:

 • a ) posiadać uprawnienia elektryczne SEP
 • b ) przestrzegać wytycznych zawartych w instrukcji
 • c ) posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji wózków
 • d ) posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków
odpowiedź

147 Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do:

 • a ) awaryjnego zatrzymania pracy wózka
 • b ) normalnego zatrzymania pracy silnika
 • c ) zabezpiecza przed uruchomieniem wózka przez osoby nieuprawnione
 • d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

148 W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek:

 • a ) zatrzymać wózek
 • b ) przerwać pracę
 • c ) opuścić ładunek (pod warunkiem nie zwiększenia zagrożenia)
 • d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

149 Sprawdzenie poprawności działania łącznika bezpieczeństwa STOP należy wykonać:

 • a ) tylko podczas przeglądów konserwacyjnych
 • b ) tylko w ramach przeglądów specjalnych
 • c ) zawsze przed rozpoczęciem pracy
 • d ) nie ma konieczności sprawdzania poprawności działania
odpowiedź

150 Graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera:

 • a ) deklaracja zgodności CE
 • b ) instrukcja eksploatacji wózka
 • c ) protokół z badań UDT
 • d ) dyrektywa maszynowa
odpowiedź

151 Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do:

 • a ) zaleceń instrukcji eksploatacji wózka
 • b ) wyłącznie warunków panujących w miejscu eksploatacji
 • c ) preferencji operatora
 • d ) wymagań właściciela terenu
odpowiedź

152 Nierówne ciśnienie w oponach na jednej osi może spowodować:

 • a ) poprawę właściwości jezdnych wózka
 • b ) zmniejszenie stateczności wózka podczas transportu ładunków
 • c ) nie ma żadnego wpływu na stateczność wózka
 • d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

153 Wpływ na przyspieszone zużycie opon pneumatycznych ma:

 • a ) gwałtowne hamowanie, najeżdżanie na przeszkody z dużą prędkością
 • b ) jazda ze zbyt niskim ciśnieniem
 • c ) manewrowanie wózkiem na małej przestrzeni
 • d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

154 Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi:

 • a ) poprawia właściwości jezdne wózka
 • b ) nie ma żadnego wpływu na bezpieczną eksploatację
 • c ) może spowodować utratę stateczności wózka
 • d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

155 Ocenę stanu technicznego ogumienia przeprowadza:

 • a ) konserwator podczas przeglądów konserwacyjnych
 • b ) operator w ramach czynności przed rozpoczęciem pracy
 • c ) inspektor UDT w trakcie wykonywanych czynności
 • d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

156 W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia, mających wpływ na bezpieczną eksploatację, operator wózka:

 • a ) powiadamia przełożonego o stwierdzonej niezgodności, ale nie przerywa pracy
 • b ) wstrzymuje pracę urządzenia i powiadamia przełożonego o stwierdzonej niezgodności
 • c ) kontynuuje pracę zmniejszając prędkość jazdy
 • d ) kontynuuje pracę zmniejszając prędkości poruszania się
odpowiedź

157 Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien:

 • a ) zjechać w bezpieczne miejsce, opuścić ładunek, wyłączyć silnik
 • b ) może kontynuować jazdę jeśli stan oleju jest prawidłowy
 • c ) nie musi podejmować żadnych działań
 • d ) odpowiedź b i c jest prawidłowa
odpowiedź

158 Po zakończeniu pracy operator powinien:

 • a ) upewnić się, że widły są opuszczone, wózek jest w miejscu stałego postoju i nie stwarza zagrożenia
 • b ) uruchomić hamulec postojowy
 • c ) wcisnąć łącznik STOP
 • d ) odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

159 Sprawne dźwignie sterujące:

 • a ) po zwolnieniu nacisku powinny samoczynnie wracać do pozycji neutralnych
 • b ) mogą nie mieć oznaczeń gdy operator wie do czego służą
 • c ) powinny realizować kierunki ruchów zgodne z oznaczeniami
 • d ) odpowiedź a i c jest prawidłowa
odpowiedź

160 Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje:

 • a ) instrukcja obsługi wózka
 • b ) ustawa o dozorze technicznym
 • c ) dyrektywa maszynowa
 • d ) wewnętrzne przepisy zakładowe
odpowiedź

161 Informacje dotyczące sposobu sprawdzania poprawności działania hamulca pomocniczego są zawarte w:

 • a ) rozporządzeniu w sprawie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego
 • b ) instrukcji obsługi wózka
 • c ) ustawie o dozorze technicznym
 • d ) wytycznych inspektora BHP
odpowiedź

162 Podczas próby hamulca zasadniczego maszt powinien być w pozycji:

 • a ) pozycja masztu nie ma znaczenia
 • b ) przechylony „na siebie"
 • c ) przechylony „od siebie"
 • d ) pionowej
odpowiedź

163 Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać:

 • a ) z ładunkiem 110% udźwigu urządzenia
 • b ) z ładunkiem 125% udźwigu urządzenia
 • c ) bez ładunku
 • d ) bez ładunku a następnie z ładunkiem nominalnym
odpowiedź

164 Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, że jego działanie jest nieprawidłowe powinien:

 • a ) wstrzymać eksploatację urządzenia
 • b ) poinformować przełożonego
 • c ) kontynuować pracę ze zmniejszoną prędkością jazdy
 • d ) odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

165 W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego operator powinien:

 • a ) w ramach posiadanych kompetencji wykonać naprawę hamulca
 • b ) wstrzymać eksploatację urządzenia
 • c ) poinformować Urząd Dozoru Technicznego
 • d ) kontynuować pracę z zachowaniem szczególnej ostrożności
odpowiedź

166 W przypadku stwierdzenia wycieku płynu hamulcowego, operator powinien:

 • a ) uzupełnić płyn hamulcowy i kontynuować jazdę do zakończenia pracy
 • b ) wstrzymać eksploatację urządzenia i powiadomić przełożonego
 • c ) wstrzymać eksploatację urządzenia i powiadomić inspektora UDT
 • d ) odpowiedź b i c jest prawidłowa
odpowiedź

167 W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator:

 • a ) na wyraźne polecenie przełożonego dokonuje jego naprawy
 • b ) zgłasza awarię do UDT
 • c ) wstrzymuje eksploatację urządzenia i powiadamia przełożonego
 • d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

168 Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadąc wózkiem podnośnikowym i hamując:

 • a ) do przodu
 • b ) do tyłu
 • c ) w obu kierunkach
 • d ) hamulec sprawdza tylko konserwator
odpowiedź

169 Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców:

 • a ) zgodnie z terminami zawartymi w instrukcji konserwacji
 • b ) raz na miesiąc
 • c ) raz na tydzień
 • d ) zawsze przed rozpoczęciem pracy
odpowiedź

170 Schodząc z fotela operatora, obsługujący wózek powinien:

 • a ) zawsze załączyć hamulec postojowy
 • b ) załączyć hamulec postojowy tylko w przypadku postoju wózka na wzniesieniu
 • c ) unieść widły na maksymalną wysokość
 • d ) przechylić maszt w pozycję "na siebie"
odpowiedź

171 Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje:

 • a ) sprawdzenie czy nie wystąpiły pęknięcia
 • b ) sprawdzenie stanu rolek prowadzących
 • c ) sprawdzenie ogranicznika krańcowego położenia karetki
 • d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

172 Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy:

 • a ) manipulować pochyłem masztu w zależności od ukształtowania terenu
 • b ) poruszać się z masztem przechylonym „na siebie"
 • c ) transportować ładunek w dowolny wybrany przez operatora sposób
 • d ) manipulować pochyłem masztu w zależności od prędkości poruszania się
odpowiedź

173 Ładunek należy transportować:

 • a ) na wysokości powyżej linii wzroku operatora, jeżeli poprawia to widoczność
 • b ) na wysokości około 20-30 cm nad poziomem podłoża
 • c ) na dowolnej wysokości
 • d ) na wysokości ok 90 cm
odpowiedź

174 Podczas zjazdu z pochyłej rampy wózkiem czołowym podnośnikowym wraz z ładunkiem, operator:

 • a ) porusza się przodem
 • b ) porusza się tyłem
 • c ) zachowuje szczególną ostrożność
 • d ) odpowiedź b i c jest prawidłowa
odpowiedź

175 Podczas wjazdu na pochyłą rampę wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator:

 • a ) korzysta z pomocy drugiej osoby
 • b ) porusza się przodem
 • c ) porusza się tyłem
 • d ) odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

176 Poruszanie się wózkiem w poprzek pochyłej rampy jest:

 • a ) zabronione
 • b ) dozwolone
 • c ) dopuszczalne pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności
 • d ) dopuszczalne pod warunkiem obciążenia wózka ładunkiem uniesionym na minimalną wysokość
odpowiedź

177 Poruszając się wózkiem z ładunkiem ograniczającym widoczność operator powinien:

 • a ) jechać tyłem
 • b ) jechać przodem, z pomocą osoby informującej o zagrożeniach
 • c ) poruszać się z bezpieczną prędkością
 • d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

178 Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem należy:

 • a ) unikać gwałtownych skrętów
 • b ) przewozić ładunek na wysokości transportowej
 • c ) dostosować prędkość jazdy do panujących warunków
 • d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

179 Wylot zaworu butli gazowej powinien być skierowany:

 • a ) w dół
 • b ) w górę
 • c ) poziomo
 • d ) pozycja nie ma znaczenia
odpowiedź

180 Szczelność instalacji gazowej sprawdza się przy pomocy:

 • a ) detektora gazu
 • b ) specjalnego środka
 • c ) wody mydlanej
 • d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

181 Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze poniżej -10°C:

 • a ) jest dozwolona pod warunkiem wyposażenia wózka w ogrzewanie kabiny operatora
 • b ) jest dozwolona jeśli instrukcja eksploatacji na to zezwala
 • c ) jest zabroniona z uwagi na możliwości utraty przyczepności
 • d ) jest zabroniona z uwagi na zmianę parametrów technicznych oleju hydraulicznego
odpowiedź

182 Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze powyżej 30°C:

 • a ) jest zabroniona z uwagi na pogorszenie warunków pracy operatora
 • b ) jest dozwolona pod warunkiem wyposażenia wózka w klimatyzowaną kabinę operatora
 • c ) jest zabroniona z uwagi na zmianę parametrów technicznych oleju hydraulicznego
 • d ) jest dozwolona jeśli instrukcja eksploatacji na to zezwala
odpowiedź

183 W oparciu o tabelę określ jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału:

 • a ) 1320 kg
 • b ) 1100 kg
 • c ) 2700 kg
 • d ) 2200 kg
obrazek
odpowiedź

184 W oparciu o tabelę, określ na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm:

 • a ) gniazdo 1
 • b ) gniazdo 2
 • c ) gniazdo 3
 • d ) gniazdo 4
obrazek
odpowiedź

185 Odstawiając ładunek na regał magazynowy operator powinien znać:

 • a ) masę towaru i obciążenie maksymalne gniazda regału
 • b ) masę towaru i obciążenie minimalne ramy regału
 • c ) wymiary zewnętrzne transportowanego ładunku
 • d ) odpowiedź a i c jest prawidłowa
odpowiedź

186 Podczas transportu ładunków wielkogabarytowych operator powinien:

 • a ) jechać tyłem
 • b ) jechać przodem wychylając się poza obrys wózka
 • c ) jechać przodem korzystając z pomocy drugiej osoby
 • d ) odpowiedź a i c jest prawidłowa
odpowiedź

187 Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?

 • a ) na masę i wymiary baterii
 • b ) na pojemność baterii
 • c ) na dane adresowe producenta baterii
 • d ) odpowiedzi a i b są prawidłowe
odpowiedź

188 Przyczyną utraty stateczności wózka może być:

 • a ) zbyt niskie ciśnienie w oponach
 • b ) szybka jazda w zakrętach
 • c ) gwałtowne hamowanie przyjeździe z ładunkiem
 • d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

189 Dopuszczalna prędkość jazdy wózka jest określona:

 • a ) w ustawie o dozorze technicznym
 • b ) w protokole badania wystawionym przez UDT
 • c ) w decyzji zezwalającej na eksploatację
 • d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

190 Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy sprawdzić funkcjonowanie:

 • a ) układu hydraulicznego
 • b ) układu hamulcowego
 • c ) układu kierowniczego
 • d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

191 Po zamontowaniu dodatkowego osprzętu wymiennego należy:

 • a ) zapoznać się z właściwym diagramem udźwigu
 • b ) zgłosić do UDT w celu wykonania badania technicznego
 • c ) sprawdzić, czy zakres posiadanych uprawnień do obsługi obejmuje zamontowany osprzęt
 • d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

192 Przed wjazdem wózkiem na rampę załadowczą operator powinien sprawdzić:

 • a ) kąt nachylenia rampy, oraz zdolność wózka do pokonywania wzniesień
 • b ) nośność rampy
 • c ) ciężar ładunku oraz masę własną wózka
 • d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

193 Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym należy:

 • a ) przestrzegać przepisów BHP
 • b ) stosować się do znaków, oznaczeń i symboli umieszczonych w obszarze pracy wózka
 • c ) przestrzegać instrukcji obsługi wózka
 • d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

194 Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu wózka:

 • a ) w instrukcji eksploatacji wózka
 • b ) na tabliczce znamionowej wózka
 • c ) na diagramie udźwigu
 • d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

195 Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy:

 • a ) zapoznać się z zakresem pracy
 • b ) określić masę transportowanego ładunku
 • c ) sprawdzić, czy osprzęt wózka jest właściwie dobrany do ładunku
 • d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

196 Praca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły:

 • a ) jest dozwolona wyłącznie po uzgodnieniu szczegółowych warunków eksploatacji z UDT
 • b ) jest dozwolona bez dodatkowych wymagań
 • c ) jest zabroniona
 • d ) jest dozwolona za zgodą właściciela zakładu bez dodatkowych wymagań
odpowiedź

197 W przypadku kiedy wózek traci stateczność, operator:

 • a ) stara się opuścić kabinę wózka (przed jego wywróceniem się)
 • b ) pozostaje w kabinie
 • c ) utrzymuje pozycję siedzącą trzymając się mocno kierownicy
 • d ) odpowiedź b i c jest prawidłowa
odpowiedź

198 W chwili wywracania się wózka należy:

 • a ) niezwłocznie wyskoczyć z kabiny
 • b ) ostro zahamować
 • c ) skręcić gwałtownie koła w kierunku przechylenia, by spróbować zapobiec wywróceniu
 • d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

199 Wózek może stracić stateczność na skutek:

 • a ) podnoszenia ładunku o ciężarze większym niż udźwig wózka
 • b ) wykonywania gwałtownych skrętów kół podczas jazdy
 • c ) zawracania wózkiem na wzniesieniu
 • d ) wszystkie powyżej są prawidłowe
odpowiedź

200 Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić:

 • a ) 3 cm
 • b ) 3 mm
 • c ) 3%
 • d ) 10%
odpowiedź

201 Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) wynosi:

 • a ) 3% całkowitej ilości płytek
 • b ) 6 sztuk na długości 30 ogniw
 • c ) 1 sztuka na każdy metr łańcucha
 • d ) 0
odpowiedź

202 Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi:

 • a ) 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm
 • b ) 57 mm przy grubości nominalnej 60 mm
 • c ) 36 mm przy grubości nominalnej 40 mm
 • d ) zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł
odpowiedź

203 Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi:

 • a ) 27 mm przy grubości nominalnej 30 mm
 • b ) 57 mm przy grubości nominalnej 60 mm
 • c ) 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm
 • d ) zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł
odpowiedź

204 Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi:

 • a ) 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm
 • b ) 55 mm przy grubości nominalnej 60 mm
 • c ) 40 mm przy grubości nominalnej 60 mm
 • d ) zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł
odpowiedź

205 Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi:

 • a ) 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm
 • b ) 45 mm przy grubości nominalnej 50 mm
 • c ) 50 mm przy grubości nominalnej 60 mm
 • d ) zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł
odpowiedź

206 Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, maksymalne dopuszczalne rozgięcie widły względem wartości oryginalnej (zwykle 90 stopni), wynosi:

 • a ) 1 cm
 • b ) 3%
 • c ) 3 stopnie
 • d ) 0 stopni
odpowiedź

207 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A:

 • a ) 4836 mm
 • b ) 4030 mm
 • c ) 3100 mm
 • d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
obrazek
odpowiedź

208 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B:

 • a ) 3100 mm
 • b ) 4836 mm
 • c ) 4030 mm
 • d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
obrazek
odpowiedź

209 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A:

 • a ) 3510 mm
 • b ) 4212 mm
 • c ) 2700 mm
 • d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
obrazek
odpowiedź

210 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B:

 • a ) 4212 mm
 • b ) 2700 mm
 • c ) 3520 mm
 • d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
obrazek
odpowiedź

211 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A:

 • a ) 2600 mm
 • b ) 3380 mm
 • c ) 4056 mm
 • d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
obrazek
odpowiedź

212 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B:

 • a ) 4056 mm
 • b ) 2600 mm
 • c ) 3380 mm
 • d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
obrazek
odpowiedź

213 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A:

 • a ) 3640 mm
 • b ) 4368 mm
 • c ) 2800 mm
 • d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
obrazek
odpowiedź

214 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B:

 • a ) 2800 mm
 • b ) 3640 mm
 • c ) 4368 mm
 • d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
obrazek
odpowiedź

215 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego z kierunku A:

 • a ) 2350 mm
 • b ) 3300 mm
 • c ) 1400 mm
 • d ) 1300 mm
obrazek
odpowiedź

216 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A:

 • a ) 700 mm
 • b ) 1200 mm
 • c ) 4500 mm
 • d ) 1800 mm
obrazek
odpowiedź

217 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek:

 • a ) Regał 1
 • b ) Regał 2
 • c ) Regał 3
 • d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne
obrazek
odpowiedź

218 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek:

 • a ) Regał 1
 • b ) Regał 2
 • c ) Regał 3
 • d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne
obrazek
odpowiedź

219 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek:

 • a ) Regał 1
 • b ) Regał 2
 • c ) Regał 3
 • d ) odpowiedź a i b jest prawidłowa
obrazek
odpowiedź

220 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A:

 • a ) 5940 mm
 • b ) 7890 mm
 • c ) 3600 mm
 • d ) 4500 mm
obrazek
odpowiedź

221 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B:

 • a ) 5940 mm
 • b ) 7890 mm
 • c ) 3600 mm
 • d ) 4500 mm
obrazek
odpowiedź

222 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A:

 • a ) 4860 mm
 • b ) 8820 mm
 • c ) 7070 mm
 • d ) 10820 mm
obrazek
odpowiedź

223 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B:

 • a ) 4860 mm
 • b ) 5660 mm
 • c ) 7070 mm
 • d ) 10820 mm
obrazek
odpowiedź

224 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 m:

 • a ) 1300 kg
 • b ) 1500 kg
 • c ) 1700 kg
 • d ) 2000 kg
obrazek
odpowiedź

225 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6,7 m:

 • a ) 1400 kg
 • b ) 1200 kg
 • c ) 1000 kg
 • d ) 1300 kg
obrazek
odpowiedź

226 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalną masę ładunku, o wymiarach podstawy 1,6 m x 1,6 m:

 • a ) 4,5 t
 • b ) 4,0 t
 • c ) 3,5 t
 • d ) 3,0 t
obrazek
odpowiedź

227 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalną masę ładunku, o wymiarach podstawy 2 m x 2 m:

 • a ) 2,5 t
 • b ) 3,5 t
 • c ) 4,5 t
 • d ) 3,0 t
obrazek
odpowiedź

228 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony B:

 • a ) 1300 kg
 • b ) 1400 kg
 • c ) 1600 kg
 • d ) 2300 kg
obrazek
odpowiedź

229 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony A:

 • a ) 1500 kg
 • b ) 2000 kg
 • c ) 2300 kg
 • d ) 2500 kg
obrazek
odpowiedź

230 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony B:

 • a ) 1100 kg
 • b ) 1450 kg
 • c ) 1800 kg
 • d ) 2300 kg
obrazek
odpowiedź

231 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A:

 • a ) 1500 kg
 • b ) 2000 kg
 • c ) 2300 kg
 • d ) 1800 kg
obrazek
odpowiedź

232 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A:

 • a ) 2695 kg
 • b ) 3185 kg
 • c ) 3500 kg
 • d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
obrazek
odpowiedź

233 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony B:

 • a ) 2695 kg
 • b ) 3500 kg
 • c ) 3185 kg
 • d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
obrazek
odpowiedź

234 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 3000 mm:

 • a ) 2400 kg
 • b ) 3600 kg
 • c ) 3500 kg
 • d ) 1500 kg
obrazek
odpowiedź

235 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 4000 mm:

 • a ) 3300 kg
 • b ) 4000 kg
 • c ) 3400 kg
 • d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
obrazek
odpowiedź

236 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 5000 mm:

 • a ) 4000 kg
 • b ) 2700 kg
 • c ) 3400 kg
 • d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
obrazek
odpowiedź

237 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony B:

 • a ) 3400 kg
 • b ) 2900 kg
 • c ) 2700 kg
 • d ) 3600 kg
obrazek
odpowiedź

238 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony A:

 • a ) 2900 kg
 • b ) 3600 kg
 • c ) 3400 kg
 • d ) 3200 kg
obrazek
odpowiedź

239 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony B:

 • a ) 1000 kg
 • b ) 1200 kg
 • c ) 1500 kg
 • d ) 2300 kg
obrazek
odpowiedź

240 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony A:

 • a ) 1600 kg
 • b ) 1900 kg
 • c ) 2300 kg
 • d ) 2500 kg
obrazek
odpowiedź

241 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony A:

 • a ) 400 kg
 • b ) 600 kg
 • c ) 1500 kg
 • d ) 2000 kg
obrazek
odpowiedź

242 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony B:

 • a ) 400 kg
 • b ) 600 kg
 • c ) 1500 kg
 • d ) 2000 kg
obrazek
odpowiedź

243 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony A:

 • a ) 1400 kg
 • b ) 1255 kg
 • c ) 1040 kg
 • d ) 840 kg
obrazek
odpowiedź

244 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony B:

 • a ) 1400 kg
 • b ) 1255 kg
 • c ) 1040 kg
 • d ) 840 kg
obrazek
odpowiedź

245 Święcąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o:

 • a ) zbyt niskim poziomie płyny w układzie hamulcowym
 • b ) podwyższonej temperaturze silnika
 • c ) zbyt niskim ciśnieniu oleju
 • d ) odpowiedź a i c jest prawidłowa
obrazek
odpowiedź